Projekt "Utworzenie i prowadzenie czterech Klubów Integracji Społecznej"

 

OKRES REALIZACJI:

wrzesień - grudzień 2005

CELE:

Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz w ich integracji z rynkiem pracy i społecznością lokalną poprzez utworzenie i rozszerzenie działań sieci 4 Klubów Integracji Społecznej


ZASIĘG TERYTORIALNY:

Miasto - gmina Katowice

ZAKŁADANE REZULTATY:

Zwiększenie szans na rynku pracy oraz nabycie wiedzy nt. zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, Wsparcia Koleżeńskiego oraz uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych w ramach KIS przez 40 osób, które ukończyły zajęcia w Klubie Integracji Społecznej.

UCZESTNICY:

40 osób pozostających bez zatrudnienia