Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 

PROGRAM WDRAŻANIA
MODELU PARTNERSTWA LOKALNEGO
NA TERENIE POLSKI 2002 – 2004

pod honorowym patronatem
Pana Prezydent RP
opracowany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych

 

Informacje OGÓLNE DOTYCZĄ PROGRAMU

 

Tytuł programu

PROGRAM WDRAŻANIA MODELU PARTNERSTWA LOKALNEGO NA TERENIE POLSKI

Cele programu

 • zwiększenie potencjału instytucji działających na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym w zakresie świadczenia usług w ramach Modelu Partnerstwa Lokalnego,
 • zwiększenie potencjału lokalnych społeczności poprzez przygotowanie ich do określania i wdrażania możliwości rozwoju gospodarczego,
 • zwiększenie świadomości społecznej i akceptacji działań związanych z wdrażaniem Modelu,
 • zacieśnianie współpracy pomiędzy pracownikami, kadrą zarządzającą i lokalnymi organizacjami partnerskimi,
 • budowanie partnerstwa pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem i organizacjami pozarządowymi, instytucjami infrastruktury i mieszkańcami społeczności lokalnej,
 • wsparcie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach pracy.

Przewidywane efekty programu

  • upowszechnienie Modelu Partnerstwa Lokalnego w 16 województwach,
 • przeszkolenie przynajmniej 180 Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na poziomie powiatu,
 • przeszkolenie przynajmniej 80 Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na poziomie województwa,
 • zainicjowanie tworzenia sieci Specjalistów Partnerstwa Lokalnego (w 16 województwach) oraz jednej sieci Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
 • promocja wprowadzenia modyfikacji w powiatowym i wojewódzkim prawie samorządowym - umocowanie Regionalnych i Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego oraz Regionalnych Koordynatorów Partnerstwa Lokalnego,
 • promocja rozpoczęcia procedur wprowadzania zmian w ustawodawstwie krajowym dotyczącym powstania stanowiska pracy Regionalnego Koordynatora Partnerstwa Lokalnego oraz Powiatowych i Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na poziomie województwa i powiatu oraz stworzenia dodatkowych instrumentów wsparcia pracowników przy zwolnieniach grupowych,

Uzasadnienie

 

Model Partnerstwa Lokalnego Amerykańskiego Departamentu Pracy został opracowany na podstawie wieloletnich badań i obserwacji światowego rynku pracy. Głównym atutem Modelu jest jego zintegrowany system oddziaływania, bowiem każdy z komponentów Modelu odnosi się do innego podstawowego elementu rzeczywistości społeczno-politycznej państwa: człowieka, społeczności lokalnej i przedsiębiorstwa.

Jego szczególną zaletą jest to, że nie współzawodniczy z istniejącym systemem pomocy, wręcz przeciwnie uzupełnia go o nowe instrumenty, a także pozwala skuteczniej wykorzystać już istniejące narzędzia i środki.

W Polsce stopa bezrobocia jest nadal wysoka i ma tendencję wzrostową. Szczególnie zagrożone są województwa na północy i na wschodzie Polski. Są to tereny rolnicze i rolniczo-przemysłowe. Zwolnienia grupowe trwają z przyczyn zakładu pracy. Przewidywana jest dalsza restrukturyzacja górnictwa, hutnictwa, służby zdrowia i w resorcie edukacji. Równolegle obserwuje się stały wzrost zarejestrowanej młodzieży bezrobotnej (34% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), która ze względu na wyż demograficzny nie może znaleźć miejsc pracy. Sytuację pogorszyły powodzie na południu, zachodzie i północy Polski. Zniszczeniu uległo wiele zakładów pracy.

Od 1 stycznia 2000 roku, po reformie administracyjnej, bezrobocie i łagodzenie skutków zwolnień grupowych jest zadaniem samorządu wojewódzkiego i powiatowego. Zadania w tym zakresie mieszczą się w ramach kompetencji sformułowanych przez Ustawę z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Samorząd wojewódzki (Zarząd Województwa, którym kieruje Marszałek) odpowiada za: "prowadzenie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu poprzez inspirowanie oraz koordynowanie realizacji programów wojewódzkich". (art.5 ust.1 pkt. 8), a także "organizowanie lokalnych programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków bezrobocia lub wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych" (art.5.ust.1 pkt. 10).

Ww. zadania marszałkowie 16 województw realizują poprzez swoje jednostki samorządowe: 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz 50 Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (po 3- 5 w województwie).

Jednostki podległe marszałkom finansuje i utrzymuje samorząd województwa. Wojewódzki Urząd Pracy otrzymuje również środki finansowe z Funduszu Pracy.

Samorząd powiatowy (Starosta i Zarząd Powiatu, którym kieruje starosta oraz radni samorządu powiatowego, którzy uchwalają lokalne uchwały, w tym też dotyczące realizacji zadań powiatu w zakresie bezrobocia) odpowiada za: "podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego skutków" (art.6a pkt.2.)

Ww. zadania starostowie 324 powiatów realizują poprzez swoją jednostkę samorządową ­Powiatowy Urząd Pracy, Powiatową Radę Zatrudnienia, której Przewodniczy Starosta (zasiadają w niej przedstawiciele Rady Powiatu, związków zawodowych, pracodawców oraz przedstawiciele Izb Rolniczych). Wspierają ich w realizacji zadań Radni z Komisji Bezrobocia w Radzie Powiatu, którzy też przygotowują projekty uchwał dot. lokalnego prawa każdego powiatu, m.in. dot. PUP. Powiatowe Urzędy Pracy utrzymuje i finansuje samorząd powiatowy oraz działają w oparciu o dodatkowe środki z Funduszu Pracy.

Zadania poszczególnych partnerów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, LUBELSKIEGO, ZACHODNIOPOMORSKIEGO, ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, DOLNOŚLĄSKIEGO, MAZOWIECKIEGO, OPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO, KUJAWSKO – POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO.

 

 1. udział przedstawicieli UM w Zespole Konsultacyjno - Doradczym,
 2. wsparcie techniczne przy organizacji spotkań Zespołu Konsultacyjno – Doradczego w województwie (zapewnienie sali, itp.),
 3. wsparcie techniczne przy organizacji szkoleń dla Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na terenie województwa,
 4. udział do 12 osób z województwa (w tym z UM) w szkoleniach dla Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego (dla uczestników z UM: oddelegowanie, pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie szkoleń),
 5. umożliwienie wyszkolonym Regionalnym Specjalistom Partnerstwa Lokalnego uczestnictwa w szkoleniach dla Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na poziomie powiatu (oddelegowanie uczestników, pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie szkoleń),
 6. powołanie stanowiska Regionalnego Koordynatora Partnerstwa Lokalnego (1 osoba spośród przeszkolonych),
 7. powołanie stanowisk/a Regionalnego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego,
 8. udostępnienie sal na aktywności w województwie,
 9. 9. zobowiązanie się samorządu wojewódzkiego do promocji Modelu oraz Programu i do ulokowania Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego w prawie samorządu województwa,
 10. deklaracja Zarządu Województwa do udostępniania różnych funduszy w formie konkursów na realizację projektów ożywienia gospodarczego.

 

WORLDWIDE STRATEGIES INC.

 

 1. rzecznictwo Programu- promocja, lobbying w powiatach,
 2. udział przedstawicieli WSI w Radzie Krajowej i w Zespole Konsultacyjno Doradczym,
 3. nadzorowanie prowadzenia szkoleń dla Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na poziomie województwa i powiatu, dla Dyrektorów WUP i MGPiPS oraz seminarium dla Rady Krajowej i ZKD - przy współpracy z IWiPL,
 4. nadzór merytoryczny i finansowy nad całością programu
 5. udział konsultantów w szkoleniach
 6. analiza i ocena efektów Programu w województwach

 

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

 

 1. rzecznictwo Programu- promocja, lobbing w powiatach,
 2. udział przedstawicieli ZPP w Radzie Krajowej i w Zespole Konsultacyjno Doradczym,
 3. prowadzenie spotkań Zespołu Konsultacyjno Doradczego - wsparcie techniczne przy organizacji tych spotkań,
 4. aktywne uczestnictwo w upowszechnianiu Programu - udział w prezentacjach, konferencjach,
 5. udział jednej lub dwóch osób w trzech szkoleniach dla Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na poziomie powiatu (oddelegowanie uczestnika, pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie szkoleń),
 6. promocja tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz ożywienia gospodarczego i zatrudnienia,
 7. analiza możliwości wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego przy zaangażowaniu środków UE i Banku Światowego,
 8. analiza i ocena efektów Programu w województwach.

 

POWIATY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

 

 1. wsparcie techniczne przy organizacji szkoleń dla Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na terenie województwa,
 2. udział 1-2 osób z powiatu w szkoleniach dla powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego (oddelegowanie uczestników, pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie szkoleń),
 3. powołanie stanowiska Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego (1-2 osoby),
 4. udostępnienie sal na aktywności w powiecie,
 5. zobowiązanie się samorządu powiatu do promocji Modelu oraz Programu i do ulokowania Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego w prawie samorządu lokalnego,
 6. deklaracja samorządu powiatu do tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz ożywienia gospodarczego i zatrudnienia.

 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 1. rzecznictwo programu i promocja,
 2. udział przedstawicieli Ministerstwa w Radzie Krajowej i Zespole Konsultacyjno – Doradczym,
 3. organizacja spotkań z samorządami i partnerami Programu,

 

 

Ambasada USA

 1. rzecznictwo programu i promocja,
 2. udział przedstawicieli Ambasady w Radzie Krajowej i Zespole Konsultacyjno – Doradczym,
 3. organizacja spotkań z samorządami i partnerami Programu,
 4. organizacja spotkań integracyjnych

 

 

INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO

 

 1. rzecznictwo Programu- promocja, lobbying w powiatach,
 2. udział przedstawicieli IWiPL w Radzie Krajowej i w Zespole Konsultacyjno Doradczym,
 3. przeprowadzenie szkoleń dla Regionalnych i Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na poziomie województwa i powiatu oraz dla Dyrektorów WUP i MGPiPS- przy współpracy z WSI,
 4. zapewnienie programu szkolenia i materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń, analiza i ocena efektów Programu w województwach

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%