Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493
Programy Realizowane w 2011r

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

 

STOWARZYSZENIE
INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO

Sprawozdanie z działalności za rok 2011r

W roku 2011 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizował siedem programów systemowych we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz zorganizował konferencję otwierającą i zamykającą projekt systemowy we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. W tym roku przygotował również wyjazd studyjny w ramach projektu we współpracy z WSP TWP w Warszawie oraz rozpoczął realizacje 3 dużych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

„Kuźnia liderów – szkoła mentorów”

W ramach projektu „Kuźnia liderów-szkoła mentorów” Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zorganizował 2 spotkania studyjne, w których udział wzięła kadra akademicka WSP TWP, mające na celu przekazanie doświadczeń kadry IWiPL:
-w pracy z osobami wykluczonymi społecznie i osobami niepełnosprawnymi psychicznie
w oparciu o IPD,
-poprzez zastosowanie metod monitoringu w procesie aktywizacji społecznej
i zawodowej,
-przedstawienie aktywizacji społeczności lokalnych oraz problemy rewitalizacji społecznej dzielnic zdegradowanych na przykładzie Programu Centrum Aktywności Lokalnej
w Nikiszowcu.
Wartość projektu: 11.013 zł.
 
 
„Rozmawiajmy - dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy”

"Rozmawiajmy! - dialog społeczny, jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy", to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach tego projektu Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zorganizował konferencję otwierającą i zamykającą projekt, którego celem głównym była promocja idei
i znaczenie budowania dialogu społecznego oraz tworzenia partnerstw poprzez:
- rozwój dialogu społecznego w województwie śląskim i wypracowanie modelu współpracy pomiędzy przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego, organizacji otoczenia biznesu, agencji rozwoju lokalnego oraz władz lokalnych,
-dokonanie diagnozy obszarów, w których istnieją bariery mające wpływ na budowanie dialogu na szczeblu regionu,
-przekonanie pracowników i pracodawców o wzajemnych korzyściach wypracowania wspólnych form rozwiązywania problemów rynku pracy.
Wartość projektu: 24.093 zł.
 
 
 
Realizacja projektów systemowych

W 2011 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego kontynuował współpracę

z Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach realizacji siedmiu projektów systemowych.

 
Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach w ramach projektu „Mysłowickie lepsze jutro” prowadziliśmy trening samorozwoju i motywacji, łączna ilość godzin wsparcia wyniosła 68, uczestniczyło w nich 20 osób młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie zajęć organizowana była opieka nad dziećmi beneficjentów.
Wartość projektu: 13.382,40 zł.

W ramach projektu „Program aktywnej integracji AS – aktywnie społecznie
i zawodowo w gminie Radzionków”, Instytut realizował zajęcia dla dwóch grup odbiorców. Pierwszą z nich stanowiły osoby bezrobotne aktywizowane w ramach kontraktów socjalnych (8 osób), które uczestniczyły w następujących działaniach: Warsztaty aktywizacyjno-psychologiczne (40h) , Trening budowania samooceny (10h), Trening komunikacji interpersonalnej (10h), Konsultacje specjalistyczne doradcze i psychologiczne
z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania i Diagnozy Doradczej po 7 h na każdą osobę – łącznie 56 h.. Drugą grupę beneficjentów tworzyli uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej (12 osób), dla której organizowaliśmy: warsztaty aktywizacyjno-psychologiczne
(15 h), trening budowania samooceny (15 h), trening komunikacji interpersonalnej (15 h), konsultacje specjalistyczne z doradcą zawodowym (2 na osobę – łącznie 24h), konsultacje specjalistyczne z psychologiem (8h na osobę – łącznie 96h), trening podsumowujący kompetencje i umiejętności społeczne oraz ewaluacja projektu z perspektywy uczestników projektu na seminarium (10 osób-2h).
Wartość projektu: 31.041 zł.

W roku 2011 kontynuowaliśmy również współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sławkowie, dla którego zorganizowaliśmy: trening kompetencji życiowych oraz kompetencji i umiejętności społecznych (130 h), Klub Integracji Społecznej - indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (85 h), szkolenie z zakresu wizażu – kreowania własnego wizerunku w tym stylizacji ubioru i makijażu ( 36 h) trening psychospołeczny (120 h).
W zajęciach uczestniczyło 17 osób nieaktywnych zawodowo, poszukujące pracy.
Wartość projektu: 25.970 zł.
Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w ramach projektu „Stawiam na siebie - efektywna integracja społeczno - zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” realizowaliśmy: trening konstruktywnej samooceny i motywacji, dla 21 osób bezrobotnych, aktywizowanych społecznie i zawodowo, łącznie 24h.
Wartość projektu: 3.562,01 zł.

W ramach projektu „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” Instytut realizował zajęcia dla dwóch grup odbiorców.
Pierwszą z nich stanowiły osoby bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
(12 osób), które uczestniczyły w następujących działaniach: Trening motywacyjny
z elementami autoprezentacji (32h), Trening gospodarowania budżetem (20h), Trening prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (20h), Trening umiejętności rodzicielskich - zajęcia grupowe (50h), Trening umiejętności rodzicielskich - zajęcia indywidualne (24h), Konsultacje psychologiczne (3h na osobę), Doradztwo zawodowe - zajęcia indywidualne (16h), Grupa wsparcia (34h).
Drugą grupę beneficjentów tworzyły osoby niepełnosprawne (zaburzone psychicznie oraz
z inną niepełnosprawnością) (20 osób), dla której organizowaliśmy: Trening psychoedukacyjny (40h), Trening kompetencji społecznych (40h), Zajęcia aktywności fizycznej (32h), Doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe (10h), Doradztwo zawodowe - zajęcia indywidualne (20h), Warsztaty zajęciowe (200h), Specjalistyczne poradnictwo (16h), Warsztaty z podstaw obsługi komputera (40h). Ponadto w ramach projektu zorganizowaliśmy wyjazd środowiskowy do teatru, kina, muzeum i parku leśnych niespodzianek.
Wartość projektu: 135.486,81 zł.

Na zlecenie ósrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach w ramach projketu „Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu – program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice” Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zrealizował dla 12 osób nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, warsztat z zakresu doradztwa zawodowego (15 h).
Wartośc projektu: 1.451,40 zł.
 
Ostatnim projektem systemowym w roku 2011 był projekt „Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice” . Na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowicach, Instytut zrealizował dla 16 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnione -zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej, trening podsumowujący kompetencje i umiejętności społeczne oraz wykład pt.” Wpływ środków UE na działania pomocy społecznej w tym działania z zakresu równości płci”
(łącznie 2h).
Wartość projektu: 600,00 zł.
 
„Od hobby do nowego zawodu”

Projekt „Od Hobby do nowego zawodu” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Katowicach. Realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. Szkolenia oferowane w projekcie są bezpłatne dla uczestników. W ramach projektu wyszkolimy 150 beneficjentów. Szkolenia obejmować będą część ogólną i część specjalistyczną, a kończyć egzaminem dający uprawnienia państwowe.

Uczestnikami szkoleń są pracujący mieszkańcy województwa śląskiego, uprawiający daną dyscyplinę sportu, zainteresowani podniesieniem lub zdobyciem umiejętności i kwalifikacji instruktorskich z zakresu danej dyscypliny, posiadający minimum wykształcenie średnie
i zainteresowane w przyszłości wykorzystaniem uzyskanych kwalifikacji w pracy zawodowej lub wolontarystycznej w organizacjach sportowych, uprawiające sport lub rekreację ruchową, związane z branżą sportową zawodowo (np. nauczyciele wf, czy instruktorzy innych dyscyplin, „trenerzy szarej strefy”), jak i osoby związane z tym sektorem hobbistycznie, upatrujące szansy zawodowej w przemienieniu hobby w nowy zawód,
a pracujące w zupełnie innym sektorze gospodarki.
 
Projekt składa się z 2 szkoleń:
 
1. SZKOLENIA INSTRUKTORÓW SPORTU – ( pływanie; tenis ziemny; lekkoatletyka; narciarstwo biegowe; wspinaczka skałkowa). Szkolenie składa się z 1 części: część ogólna dla wybranej dyscypliny i część specjalistyczna.
 • CZĘŚĆ OGÓLNA (wykłady z elem. prakt.); program obejmuje 100 godzin lekcyjnych zajęć z podstawowych aspektów treningu sportowego wybranej dyscypliny
 • CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA (głównie trening praktyczny z elementami wykładowymi) dotyczy konkretnej dyscypliny sportu wybranej przez uczestnika
 • w procesie naboru. Program w oparciu o minima programowe rekomendowane przez dany związek sportowy i zaakceptowane przez MSiT, w wymiarze 150 godzin w zależności od specjalności.

2. SZKOLENIA INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ - (trener personalny; współczesne formy cardio, dance, aerobik & step; współczesne formy wzmacniające; wrotkarstwo; wspinaczka skałkowa). Szkolenie składa się z:

 • CZĘŚĆ OGÓLNA (wykłady z elem. prakt.); program obejmuje 50 godzin lekcyjnych zajęć z podstawowych aspektów treningu sportowego wybranej dyscypliny
 • CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA (głównie trening praktyczny z elementami wykładowymi), w wymiarze 100 godzin w zależności od specjalności.

Warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest zaliczenie PRAKTYK INSTRUKTORSKICH – 20 godzin lekcyjnych, w dowolnie wybranym przez uczestnika klubie sportowym lub rekreacyjnym.
W ramach projektu beneficjenci muszą obowiązkowo uczestniczyć w warsztatach rozwoju zawodowego, które obejmują:
1.formę podsumowania projektu (sesja ewaluacyjna),
2. pomoc dla uczestników w urealnieniu ich koncepcji wykorzystania uprawnień , poprzez zapewnienie wiedzy nt. finansowania sportu i rekreacji, sposobów zakładania i rozwijania sekcji w klubach, planowania dalszego rozwoju zawodowego w sporcie i rekreacji. Podjęta zostanie problematyka roli stereotypów w sporcie i rekreacji oraz zasada równości płci. Zajęcia będą w mieszanych grupach, tak by umożliwić nawiązanie nowych kontaktów – nie tyle wg dyscyplin, ale wg terytorium zamieszkania – dla budowania sieci wzajemnego wsparcia – forma wyjazdowa to ułatwi. Zaplanowano 4 edycje dla wszystkich uczestników, którzy ukończą szkolenia na instruktorów (niezależnie od wyniku egzaminu w momencie wyjazdu).
Również dodatkowym aspektem w projekcie będzie: doradztwo dla beneficjentów – dyżury ekspertów z różnych dyscyplin sportu, dostosowane do potrzeb każdego uczestnika.
Wartość projektu: 826 .438,80 zł.
Projekt będzie kontynuowany w roku 2012.

 

 

„Akademia Skutecznego Mentoringu”

Projekt „Akademia Skutecznego Mentoringu” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 30 września 2012 roku. Szkolenia oferowane w projekcie są bezpłatne dla uczestników. Skierowany jest do 165 dorosłych osób pracujących w małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach województwa śląskiego, którzy poza godzinami pracy, chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku pracy.


Projekt czerpie z metodologii intermentoringu, który wraz z nowoczesnymi trendami w zarządzaniu staje się skutecznym narzędziem zarządzania pracownikami w różnym wieku. Metoda ta pozwala obniżyć koszty funkcjonowania firmy poprzez zaangażowanie pracowników doświadczonych w adaptacje zawodową osób nowozatrudnionych, jest innowacyjną metodą realizacji szkoleń wewnętrznych oraz instruktarzu stanowiskowego poprzez trenerów wewnętrznych, mentorów będących pracownikami firmy. Jednocześnie intermentoring wykorzystuje również potencjał osób młodych, które znacznie łatwiej przyswajają nowe technologie do przekazywania wiedzy wszystkim członkom zespołu pracowniczego. Intermentoring zakłada, że różne pokolenia pracowników stają się dla siebie nawzajem mentorami, nauczycielami zapewniając tym samym wzajemne merytoryczne i organizacyjne wsparcie w miejscu pracy oraz naturalny przepływ wiedzy i doświadczeń w danej organizacji.


Akademia Skutecznego Mentoringu skierowana jest dla trzech grup pracowników:

 1. Kadry zarządzającej, która w ramach projektu nabywa kompetencje w zakresie zarządzania wiekiem w organizacji oraz wdrażania, moderowania intermentoringu w praktyce zawodowej swojego przedsiębiorstwa,
 2. Pracowników poniżej 35 roku życia, którzy w ramach projektu mogą uzyskać kwalifikacje Mentora Wewnętrznego Technologii ITC, nabywając tym samym wiedzę i umiejętności do pełnienia roli mentora technologicznego w nowoczesnych organizacjach wdrażających metodologię intermentoringu,
 3. Pracowników powyżej 45 roku życia, którzy w ramach projektu mogą uzyskać kwalifikacje Trenera Adaptacji Zawodowej lub Mentora Adaptacji Zawodowej nabywając tym samym wiedzę i umiejętności do pełnienia nowoczesnych ról zawodowych w zmieniających się organizacjach. Ponadto dla tej grupy projekt przewiduje również szkolenia podnoszące kompetencje związane z obsługą pakietu Office, zarządzania czasem, komunikacją przez Internet, kompetencje w zakresie posługiwania się językiem obcym ( do wyboru angielski, niemiecki lub rosyjski), a także szkolenie dotyczące zarządzania zdrowiem w miejscu pracy, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym.

Każdy z uczestników projektu ma także unikatową możliwość wdrożenia intermentorngu przy wsparciu specjalistów Instytutu w swojej firmie.
Wartość projektu: 867.835 zł.
Projekt będzie kontynuowany w roku 2012.

 

„Śląska Akademia Przedsiębiorczości”

Projekt „Śląska Akademia Przedsiębiorczości ” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2012 roku. Szkolenia oferowane w projekcie są bezpłatne dla uczestników. Grupą docelową jest 90 uczestników projektu (54 kobiety oraz 36 mężczyzn) – 40 studentów, 40 bezrobotnych absolwentów uczelni (w okresie 12m-cy od ukończenia studiów) i 10 doktorantów zamieszkałych i/lub studiujących na terenie woj. śląskiego. Liderem projektu jest TERRA z Lublina, natomiast Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego jest partnerem w projekcie.

Celem projektu jest:

 • wzrost kwalifikacji w zakresie zakładania i prowadzenia firmy typu spin off/spin out przez udział w szkoleniu: 9 grup śr. 10 osobowych, 96h zajęć w formie 12 spotkań po 8h,
 • wzrost kwalifikacji w zakresie sporządzania biznes planów przez udział w szkoleniach w pisaniu biznes planu: 9 grup śr. 10 osobowych, 32h zajęć w formie 4 spotkań po 8h,
 • umocnienie postawy aktywnej i przedsiębiorczej wśród uczestników projektu przez udział w doradztwie zawodowym- doradztwo indywidualne w zakresie zakładaniai prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze ochrony środowiska, w kierunkach rozwoju technologii (2 x 4h dla każdego Uczestnika Projektu).

Wartość projektu: 194.780 zł.
Projekt będzie kontynuowany w roku 2012.