Wzorem poprzednich lat, od 04 maja 2016r. rozpoczynamy nowy projekt adresowany dla seniorów pt. „Senior dla seniora”. Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i dla uczestników jest całkowicie bezpłatny.

Jakie są założenia projektu?
Projekt zakłada, że adresatami zadania publicznego będą osoby zaliczane do kategorii 60+
z terenu woj. śląskiego, z miast Katowice, Siemianowice Śląskie i Czeladź. Uczestnikami będą seniorzy, którzy wyrażają zainteresowanie udziałem w szeregu działań o charakterze edukacyjno – rozwojowym, a także deklarującymi gotowość do prowadzenia działań wspierających seniorów ze społeczności lokalnych w/w miast. Projekt zakłada przygotowanie 36 osób (3 grupy po 12 osób - po jednej grupie z każdego miasta) przyszłych liderów-seniorów, rekrutujących się z Klubów Seniora, NGO działających na rzecz seniorów a także osób niezrzeszonych. Ich przygotowanie będzie stanowić bazę do prowadzenia dalszych działań w społeczności lokalnej ukierunkowanej na zorganizowaniu, testowym przeprowadzeniu inicjatyw, które będą podlegać również konsultacjom społecznym, realizacji inicjatyw, które docelowo potencjalnie będą stanowić stały element wsparcia seniorów
z lokalnej społeczności. Seniorzy ci będą stanowić bezpośrednią grupę docelową projektu. Przeszkoleni liderzy będą organizować zajęcia, wydarzenia oraz inne inicjatywy
o charakterze cyklicznym i długoterminowym, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb
i wiążą się z oczekiwaniami tej grupy społecznej. Przewiduje się realizację inicjatyw, w które włącza się również seniorzy z lokalnej społeczności – min. 44 osoby. Łącznie w projekcie wparciem objętych będzie razem 80 osób z grupy wiekowej 60+.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Adresatami działań projektu są osoby wieku 60 lat i więcej (60+) z terenu województwa śląskiego, z miast: Katowice, Siemianowice Śl., Czeladź.


Jakie działania przewidziano?
W ramach projektu „Senior dla seniora”w pierwszej fazie realizacji działania, przygotowana zostanie grupa liderów, którzy skupią wokół siebie i prowadzonych przez siebie różnorodnych inicjatyw, innych seniorów. Osoby te otrzymają gruntowne przeszkolenie, poprzez udział w następujących warsztatach: motywacyjnych, współpracy w zespole, kompetencji interpersonalnych, jak zostać skutecznym liderem lokalnym oraz planowania i realizacji inicjatyw lokalnych- miniprojektów na rzecz osób 60+.


Drugą fazę realizacji działania będą stanowiły konsultacje społeczne ukierunkowane na skonsultowanie głównie z lokalną społecznością seniorów zaplanowanych inicjatyw oraz możliwości ich realizacji w danym środowisku lokalnym, w szczególności pod kątem posiadanych lokalnych zasobów. W ramach tej fazy zostaną utworzone Kawiarenki,
po 2 kawiarenki w każdym mieście - w sumie zostanie utworzonych 6 Kawiarenek.

W ramach tej fazy projektu przewidziano realizację inicjatyw lokalnych-miniprojektów,
o różnorodnych profilach, np. rekreacyjno – ruchowym, animacji kulturalno – plastycznej, dbania o zdrowie i sposób odżywiania, bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępstwom, bank czasu i samopomoc i in. stosownie do oczekiwań uczestników.


Efektem końcowym projektu będą Seminaria prezentujące dobre praktyki - działanie ma na celu prezentację rezultatów projektu i inicjatyw realizowanych przez uczestników - dobrych praktyk. Seminaria będą również ukierunkowane na promowanie działań skierowanych do seniorów w szczególności w zakresie samoorganizacji i samopomocy. Na seminarium podjęta zostanie również dyskusja dotycząca możliwości włączenia zrealizowanych inicjatyw jako propozycji inicjatyw lokalnych czy propozycji do budżetu obywatelskiego.
Dodatkowo w ramach seminariów będą prowadzone debaty i konsultacje z udziałem władz lokalnych i mieszkańców Śląska.

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci do projektu, oprócz przynależności do grupy wiekowej 60+?
Oczekujemy, że kandydaci do projektu będą osoby, które lubią uczyć się nowych rzeczy, mają rozwinięte umiejętności społeczne i są zmotywowane do aktywności społecznej na rzecz innych seniorów ze swojego otoczenia. Szczególnie ta ostatnia motywacja jest dla nas istotna, bowiem projekt przewiduje, że przeszkolone w projekcie osoby, staną się liderami, którzy będą organizować zajęcia, wydarzenia, inicjatywy, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb i wiążą się z oczekiwaniami tej grupy społecznej.


Jak się zgłosić chęć udziału w projekcie?
Wystarczy się z nami skontaktować i poinformować nas o tym, wykorzystując jeden
z dostępnych sposobów:
- Osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00-13.00, odwiedzając nas
w Katowicach (biuro Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Kościuszki 44/4)
- Telefonicznie dzwoniąc pod numer: (32) 253 80 21.
- e-mailem pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkie osoby, które zgłoszą się do nas i spełniają w/w wymagania wezmą udział
w procedurze rekrutacyjnej do projektu.

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych a także Stowarzyszeniem Mocni Razem przystąpił do realizacji projektu "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach". Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne oraz osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane będą na wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakłada się objecie pomocą 473 osób.


W ramach projektu "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" Instytut realizuje działania poprzez Klub Integracji Społecznej oferujący wsparcie społeczne oraz instrumenty zawodowe. W projekcie szczególnie istotne jest Indywidualne podejście do każdego z uczestników, a przede wszystkim analiza sytuacji życiowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na posiadane zasoby umożliwiające wzrost zdolności do zatrudnienia. Takie ujęcie pozwala na adekwatne dobranie właściwych usług aktywnej integracji. Na drodze aktywizacji zawodowej bardzo istotna jest aktywizacja społeczna, od której uczestnicy rozpoczynają swoją drogę w projekcie. W ramach projektu uczestnicy objęci są szkoleniami i treningami podnoszącymi kompetencje i umiejętności społeczne a w konsekwencji zwiększają swoją zdolność do zatrudnienia. Nabyte umiejętności ułatwiają im nie tylko znalezienie pracy, ale także jej utrzymanie. Usługi o charakterze zawodowym będą realizowane poprzez różnorodne dopasowane do potrzeb uczestników kursy zawodowe, podnoszące lub zmieniające kwalifikacje. Istotnym elementem aktywizacji zawodowej będą staże zawodowe, będące niezwykle skutecznym narzędziem aktywizującym uczestnika przed wejściem na otwarty rynek pracy. Realizacja usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej przyczynia się do wzrostu zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

 

DP

ASOS plakatOd maja 2015r. do grudnia 2015r. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizował projekt pt. „Akademia Aktywnego Seniora ” współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Celem projektu był rozwój form aktywności osób z grupy 60+ oraz poprawa jakości i poziomu życia minimum 60 seniorów z aglomeracji górnośląskiej, do godnego starzenia się i przeciwdziałania zagrożeniu wykluczeniem społecznym w woj. śląskim. Cele zadania publicznego zostały osiągnięte poprzez przygotowanie seniorów z grupy 60+ oraz wolontariuszy do aktywności społecznej w zakresie samoorganizacji, samopomocy i realizacji usług społecznych w ramach Sieci Klubów Tematycznych. W ramach projektu seniorzy wzięli udział w następujących warsztatach : Warsztaty umiejętności i kompetencji psychospołecznych ( 48h), Warsztaty z zakresu budowania współpracy ( 60h), Warsztaty z zakresu animacji lokalnej ( 60h), Szkolenie z zakresu Wsparcia Koleżeńskiego ( 60h), Szkolenia z zakresu ICT ( 120h), Warsztaty przygotowujące ( 60h) oraz Konsultacje organizacyjne dla grup ( 60h). Zmniejszenie barier w dostępie do informacji i usług społecznych dla osób 60+ został osiągnięty poprzez stworzenie dostępu do stanowisk komputerowych i internetu oraz przygotowanie 40 seniorów- liderów do pełnienia roli instruktorów ICT z zastosowaniem dopasowanej do seniorów Metody Szybkiego Startu. Efektem końcowym projektu było utworzenie 6 Klubów Tematycznych, w których 79 osób zwiększyło swoją wiedzę i umiejętności, swój poziom aktywności i integracji, poprzez udział w działaniach realizowanych przez Kluby Tematyczne, co przyczyniło się do wzmocnienia ich poczucia wartości i poczucia bycia potrzebnym.
Uczestnictwo w Klubach Tematycznych przyczyniło się do wzrostu dostępności do usług społecznych i nowych doświadczeń życiowych, co bardzo często było podkreślane przez uczestników projektu.

AL

Rozpoczynamy nabór do nowego projektu adresowanego do osób z grupy wiekowej 60+.


Wzorem poprzednich lat, od 4 maja br. rozpoczynamy nowy projekt adresowany dla seniorów: Akademia Aktywnego Seniora. Projekt finansowany jest z budżetu państwo (Program ASOS nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) i dla uczestników całkowicie bezpłatny.

Jakie są założenia projektu?
Projekt zakłada przygotowanie grupy przyszłych liderów-seniorów, rekrutujących się z Klubów Seniora, organizacji działających na rzecz seniorów a także osób niezrzeszonych. Ich przygotowanie będzie stanowić bazę do prowadzenia dalszych działań w społeczności lokalnej ukierunkowanej na przeprowadzeniu inicjatyw służących grupie 60+. Każdy z uczestników projektu weźmie udział w kilkudziesięciu godzinach różnego rodzaju zajęć i aktywności szkoleniowych i rozwojowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Adresatami działań projektu są osoby  wieku 60 lat i więcej (60+) z terenu województwa śląskiego, w szczególności z Katowic i okolic, ponieważ duża część działań będzie realizowana w tym mieście.

Jakie działania przewidziano?
W ramach projektu Akademia Aktywnego Seniora przygotowana zostanie grupa liderów, którzy skupią wokół siebie i prowadzonych przez siebie klubów tematycznych innych seniorów. Osoby te otrzymają gruntowne przeszkolenie z zakresu m.in. rozwoju osobistego, komunikacji, pracy w zespole, wsparcia koleżeńskiego, wsparcia seniorów w użytkowaniu technologii inforatycznych oraz planowania i realizacji inicjatyw lokalnych- miniprojektów na rzecz osób 60+.

W ramach projektu przewidziano utworzenie Klubów tematycznych, o różnorodnych  profilach, np. rekreacyjno – ruchowym, animacji kulturalno – plastycznej, dbania o zdrowie i sposób odżywiania, bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępstwom, bank czasu i samopomoc i in. stosownie do oczekiwań uczestników.

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci do projektu, oprócz przynależności do grupy wiekowej 60+?
Oczekujemy, że kandydaci do projektu będą osoby, które lubią uczyć się nowych rzeczy, mają rozwinięte umiejętności społeczne i są zmotywowane do aktywności społecznej na rzecz innych seniorów ze swojego otoczenia. Szczególnie ta ostatnia motywacja jest dla nas istotna, bowiem projekt przewiduje, że przeszkolone w projekcie osoby, staną się liderami, którzy będą organizować zajęcia, wydarzenia, inicjatywy, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb i wiążą się z oczekiwaniami tej grupy społecznej.

 

Jak się zgłosić chęć udziału w projekcie?
Wystarczy się z nami skontaktować i poinformować nas o tym, wykorzystując jeden z dostępnych sposobów:
- Osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00-13.00, odwiedzając nas w Katowicach (biuro Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Kościuszki 44/4)
- Telefonicznie dzwoniąc pod numer: (32) 253 80 21.
- Wysyłając list pocztą na adres: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Kościuszki 44/4, kod Katowice z dopiskiem AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA
- e-mailem pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Wykorzystując formularz kontaktowy dostępny na stronie Instytutu: tu kliknij.
Wszystkie osoby, które zgłoszą się do końca maja 2015r. wezmą udział w procedurze rekrutacyjnej do projektu.


Proszę nie zwlekać, liczba miejsc ograniczona.

OK

DSCF5509

Spotkanie wigilijne.

 

DSC 0123 DSC 0124 DSC 0125

DSC 0126 DSC 0127 DSC 0128

DSC 0133 DSC 0136 DSC 0137

P1180676 P1180678 P1180708

P1180741 P1180796 P1180811

P1180868 P1180870 P1180873

P1180876 P1180880 P1180882

Siemianowice Śl.- inicjatywa

 

 

20151105 095113 20151105 112100 20151105 125136

20151105 130500 20151105 130508

Katowice-centrum - inicjatywa

 

Anna Leszek
koordynator projektu

 

 

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

senior dla seniora

 

 

Jesteśmy w portalu

 

Instytut wspiera 1%